Skip to main content
Hungary 95.3% Hungary

Total:

45

Countries
141734
Today: 93
Total: 141,734

TÁMOGATOTT DÖNTÉSHOZATAL

                       A támogatott döntéshozatalról röviden
tamogatott donteshozatal optimized
A támogatott döntéshozatali eljárás még napjainkban sem nem túl elterjedt
 

A támogatott döntéshozatali eljárás még napjainkban sem nem túl elterjedt, mondhatjuk, hogy kevésbé ismert jogintézmény. Az eljárás célja, hogy olyan személyek számára biztosítson segítséget, akiknek a belátási képessége még nem olyan mértékben csökkent, hogy cselekvőképességet korlátozó gondnokság alá helyezzék, ám ügyeiknek vitele során egyértelműen segítségre szorulnak.
Az eljárás tehát nem vezet az érintett személy cselekvőképességének korlátozásához.
De akkor mi is az a támogatott döntéshozatal pontosan?

A támogató feladata
Fontos meghatározni azt, hogy pontosan mi egy támogatott döntéshozatal során kinevezett támogató feladata, hiszen ez határozza meg azt is,
hogy pontosan mi az értelme a támogatott döntéshozatal jogintézményének.

A támogató, ha a támogatott döntéshozatal általános jelleggel vagy az adott ügycsoportra tekintettel fennáll, a támogatott személy kérésére:

  • az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényben, a polgári perrendtartásról szóló törvényben és a büntetőeljárásról szóló törvényben meghatározottak szerint jelen van azoknál a közigazgatási, polgári és büntetőeljárási cselekményeknél, amelyekben a támogatott személy érintett,

  • az eljárási cselekmény rendjét meg nem zavaró módon a támogatott személlyel egyeztet,

  • a támogatott személy jognyilatkozatának megtételekor jelen van,

  • tanácsaival, a támogatott személy számára szükséges tájékoztatás megadásával a támogatott személy jognyilatkozatának megtételét elősegíti, és

  • a támogatott személy döntésének meghozatalához segítséget nyújt, valamint a döntése meghozatalában személyes jelenlétével közreműködik.

A támogatott döntéshozatal lényege tehát alapvetően az, hogy a támogatott személyt segítse, mellette legyen egyes fontos,
eljárási lépések megtétele során és tanácsaival, valamint a szükséges támogatás megadásával segítse a támogatott személyt döntésének meghozatala során.

A támogató kirendelése
A Polgári Törvénykönyvünk természetesen azt is meghatározza, hogy kinek lehet kirendelni támogatót.
Ezen szabályok alapján a gyámhatóság az egyes ügyei intézésében, döntései meghozatalában belátási képességének kisebb mértékű csökkenése miatt segítségre szoruló nagykorú számára, annak kérelmére – cselekvőképessége korlátozásának elkerülése érdekében – támogató kirendeléséről határoz.
Fontos tehát, hogy a támogatót a gyámhatóság rendeli ki, mégpedig kérelemre.
Fontos azonban, hogy jogszabályaink értelmében a támogató kirendelésére kétféle módon kerülhet sor: a támogatott személy kérelmére vagy a bíróság megkeresése alapján.
A támogató kirendeléséhez a támogatott személy egyetértése mindig szükséges feltétel.
A kirendelés történhet általános jelleggel vagy meghatározott ügycsoport tekintetében.

Ki rendelhető ki támogatónak?

Támogatóként elsősorban a támogatott személy által megjelölt személyt kell kirendelni, aki vállalja a feladat ellátását.
A támogatói tisztség viselésére vonatkozó kizáró okok hasonlóak a gondnokság viselésére vonatkozó kizáró okokhoz, hiszen ugyanúgy biztosítani szükséges
a támogatásra szoruló személy véleményének, érdekeinek érvényesülését, valamint a támogató személy alkalmasságát feladatának ellátására.

Ennek megfelelően nem lehet támogatónak kirendelni azt,

  • akinek a személye ellen a támogatott személy tiltakozik, vagy ennek hiányában is azt a személyt, akinek kirendelése a támogatott személy érdekeivel ellentétes;

  • aki cselekvőképességet érintő gondnokság hatálya alatt áll; vagy

  • aki maga is támogatott személy.

  • Mint említettük a támogatót a gyámhatóság rendeli ki, a gyámhatóságnak pedig a támogató kirendelésére irányuló eljárása során szükséges mind a támogatott, mind a támogató személyt meghallgatnia a feltételek tisztázása és a szükséges tájékoztatás megadása érdekében.

A támogatott döntéshozatal felülvizsgálata

A gyámhatóság a támogatót ugyan határozatlan időre rendeli ki, azonban a kirendelés szükségességét ötévenként felülvizsgálja. A támogatott érdekében rendkívüli felülvizsgálatnak van helye, ha akár a támogatott személy, akár a támogató kéri azt, valamint ha olyan tény vagy körülmény (például gondnokság alá helyezés) következik be, amely indokolttá teszi azt. A felülvizsgálati eljárásban a gyámhatóság személyesen meghallgathatja a támogatott és a támogató személyt is. A támogató kirendelésének fenntartásához, a felmentéséhez és az új támogató kirendeléséhez, továbbá a támogatott döntéshozatal megszüntetéséhez szükséges a támogatott személy egyetértése.

A hivatásos támogató

Előfordulhat olyan eset is, hogy bizonyos személyek fontos döntéseinek meghozatalához szükséges egy külső személy támogatása, iránymutatása is, ám ez az adott személy nem rendelkezik olyan bizalmassal, akit támogatóként ki lehetne nevezni. Ennek megoldásaként jogszabályaink létrehozzák a hivatásos támogató jogintézményét is. Hivatásos támogató a Kormány által kijelölt szervvel (a szociális és gyámhivatallal) a hivatásos támogatói feladatok ellátására kormányzati szolgálati jogviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatott személy, hivatásos gondnok vagy mentális zavarban szenvedő személyekkel foglalkozó jogi személy lehet.

Összefoglalás

A támogatott döntéshozatal tehát azon személyek számára nyújthat segítséget, akik egyes ügyeik intézésében, döntéseik meghozatalában belátási képességük kisebb mértékű csökkenése miatt segítségre szorulónak minősülnek.
A támogatott döntéshozatal jogintézménye nem korlátozza olyan mértékben a segítségre szoruló személyeket, mint a cselekvőképességet akár részlegesen korlátozó gondnokság alá helyezési eljárás, azonban érdemi segítséget tud nyújtani a rászorulók számára.

Források:
Netjogtár: 2013. évi CLV. törvény a támogatott döntéshozatalról
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300155.tv

TASZ: KISOKOS A TÁMOGATOTT DÖNTÉSHOZATALRÓL
https://tasz.hu/cikkek/tamogatott-donteshozatal-konnyenertheto

Bercse László – Támogatott döntéshozatal

Videó szerzője: ÉFOÉSZ Központ

  • Találatok: 230